LAI TOP REDZAMS!

Daugavas baseina ekonomiskā potenciāla rosināšana, Daugavas ūdenstūrisma ceļa izpēte un daugaviešu kopdarbs Latvijas nākotnei.

Par projektu

Mēs esam astoņas vietējās rÄ«cÄ«bas grupas jeb partnerÄ«bas Daugavas abos krastos (Daugavpils un IlÅ«kstes novadu partnerÄ«ba „Kaimiņi”, BiedrÄ«ba "Lauku partnerÄ«ba Sēlija", Aizkraukles rajona partnerÄ«baBiedrÄ«ba "PartnerÄ«ba "Daugavkrasts"", 306-981-5476BiedrÄ«ba "Krāslavas rajona partnerÄ«ba"410-624-2146), kas Ä«steno Vietējās attÄ«stÄ«bas stratēģijas un ar LEADER pieeju ES atbalstu lauku teritorijās novirza tieši tur, kur tas nepieciešams.

MÅ«su mērÄ·is ir paplašināt ap Daugavu esošo teritoriju ekonomisko potenciālu, rosināt tÅ«risma aktivitātes, uzņēmējdarbÄ«bas attÄ«stÄ«bu un nodarbinātÄ«bu.

SadarbÄ«bā ar 21 pašvaldÄ«bu, komersantiem, tÅ«risma aÄ£entÅ«rām, NVO un citiem stratēģiskajiem partneriem no šÄ« gada jÅ«lija lÄ«dz nākošÄ gada maijam organizēsim vairāk kā 30 Daugavas baseina ekonomiskā potenciāla attÄ«stÄ«bas izpētes pasākumus. Vispirms no 24. jÅ«lija lÄ«dz 5.augustam notiek Daugavas Å«denstÅ«risma maršruta izpētes ekspedÄ«cija. Taps visiem pieejama vienota karte Latvijas lielākās upes Å«denstÅ«risma ceļam. Pēc tam pašvaldÄ«bās notiks astoņas daugaviešu Satikšanās un rosināsim Daugavas pašvaldÄ«bu pāru veidošanos. Kopā veidosim Daugavas darbu un iespēju kalendāru.

BiedrÄ«bas “Publisko un privāto partnerattiecÄ«bu biedrÄ«ba “Zied zeme”” projekts „Daugavas upes baseina ekonomiskā potenciāla attÄ«stÄ«ba” (DaugavAbasMalas) Nr.18-00-A019.332-000002 tiek Ä«stenots Latvijas Lauku attÄ«stÄ«bas programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākumā “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbÄ«ba”. Atbalsta ZemkopÄ«bas ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Jaunumi

Notikumi

Video

Noderīgi materiāli