347-655-9295

dyrekcja.jpg

kadra%20pedagogiczna.jpg

historia%20szkoly.jpg

(619) 371-0487

 

 

 AKTUALNOŒCI

 

(909) 438-7659

 

NOWE KSI¥¯KI W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

"...Biblioteka to przybytek na œcie¿aj otwarty, zapraszaj¹cy ka¿dego w progi. WejdŸ goœciu i stañ siê przyjacielem..."

Jan Wiktor

Mamy nowe ksi¹¿ki! Biblioteka szkolna zakupi³a wiele nowych ksi¹¿ek, zapraszamy do wypo¿yczania i czytania! Pojawi³y siê nowe ksi¹¿ki do przedmiotów ogólnokszta³c¹cych, lektury, a tak¿e ksi¹¿ki przygotowuj¹ce do egzaminów zawodowych!!!


MY JU¯ SPRZ¥TALIŒMY!!!

Sprz¹tanie œwiata (ang. Clean Up the World) – miêdzynarodowa kampania odbywaj¹ca siê na ca³ym œwiecie w trzeci weekend wrzeœnia. W tym roku przypada 21 wrzeœnia. Polega na zbiorowym sprz¹taniu œmieci zalegaj¹cych poza miejscami przeznaczonymi do ich sk³adowania. Jej celem jest wzrost œwiadomoœci ekologicznej spo³eczeñstwa. Klasa III gimnazjum i klasa 7 ju¿ dziœ sprz¹ta³a najbli¿sze otoczenie. Uczniowie zwrócili uwagê na problem niesprz¹tania po swoich pupilach.

Póki nie zmieni siê ludzka œwiadomoœæ, dalej bêdzie brudno!

Foto...(757) 884-9863


NARODOWE CZYTANIE PO RAZ SIÓDMY

8 wrzeœnia w ca³ej Polsce odby³a siê ju¿ siódma edycja Narodowego Czytania tj. akcji popularyzuj¹cej czytanie klasyków krajowej literatury. W tym roku wybran¹ na to wydarzenie lektur¹ zosta³o „Przedwioœnie” Stefana ¯eromskiego.

Inowroc³awska ods³ona akcji – organizowana przez Bibliotekê Miejsk¹ im. Jana Kasprowicza, pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Inowroc³awia, Ryszarda Brejzy – odby³a siê na Rynku. Ka¿dy przyniesiony tego dnia egzemplarz powieœci zosta³ opatrzony okolicznoœciowym stemplem. S³uchacze CKU sfotografowali siê w pami¹tkowej fotoramie i pos³uchali recitalu piosenek patriotycznych w wykonaniu zespo³u Kruszowianki.

Foto relacja...(716) 653-0457


ROZPOCZÊCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 JU¯ ZA NAMI

W dniu dzisiejszym  odby³a siê w naszej szkole uroczysta inauguracja roku szkolnego 2018/2019.

S³uchaczy przywita³a Pani dyrektor El¿bieta Andryszak. Uroczystoœæ uœwietni³ swoj¹  obecnoœci¹ naczelnik Wydzia³u Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Pan Robert Go³decki.

W imieniu Rady Pedagogicznej ¿yczymy wszystkim s³uchaczom dobrych wyników w nauce oraz rozwijania pasji.

 

''Jeszcze jesteœmy w lesie
i le¿ymy na pla¿y...
Pozwól przed pierwsz¹ lekcj¹ –
powspominaæ, pomarzyæ!

 

A za chwilê nad ksi¹¿k¹
pochylimy znów g³owy...
Bo ju¿ s³oñce przez okno
œwieci blaskiem wrzeœniowym".

Foto...[TUTAJ]


ROZPOCZÊCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Uroczyste rozpoczêcie roku szkolnego dla wszystkich typów szkó³ odbêdzie siê 03 wrzeœnia br. o godzinie 15:00
na dziedziñcu szko³y.
Prosimy o przybycie wszystkich S³uchaczy.
Zapraszamy!


 

(302) 260-7383

galeria zdjec.jpg

(787) 553-5812

204-905-9180

szkola_podstawowa.jpggimnazjum.jpgkursy%20kwalifikacyjne.jpg

dla sluchaczy.jpgbiblioteka.jpgbiblioteka poleca.jpg

 

 

matura.jpg

 

6204328337

 

oferta szkoly.jpg

zasady przyjecia.jpg

 

kursy.jpg

 

inspektor.jpg

Archiwum roku 2017/2018

Archiwum roku 2016/2017

Archiwum roku 2015/2016

Archiwum roku 2014/2015

Archiwum roku 2013/2014

Archiwum roku 2012/2013

Archiwum roku 2011/2012

Archiwum roku 2010/2011

Archiwum roku 2009/2010

Archiwum roku 2008/2009

 

706-385-3614

    

 7757882936