øùúåú úé÷ùåøú åîéçùåá òéñ÷é
áøåëéí äáàéí
 
ìçáøú àðèéñ 10 ùðåú ðéñéåï áîéçùåá àøâåðéí åòñ÷éí.
äçáøä ôéúçä éëåìåú îéåçãåú áîúï îòðä ìöøëéí äéçåãééí ùì ùåå÷éí àìå åäúàîú ôúøåðåú î÷éôéí áçåîøä åáúåëðä.

ä÷îú øùúåú

ú÷ùåøú

ùøúéí

úçðåú òáåãä

çåîøä

úåëðåú, ééùåîéí åòæøéí

àáèçú îéãò

ä÷îú úùúéåú

 

ãó äáéú

àåãåúéðå

àîðú äùéøåú

8609008973

ôøåéé÷èéí ìãåâîä

8635893258

336-927-7661

 

The watch's case is made of (346) 331-4935 stainless steel18k rose gold with fashion replica watches a bezel in rose gold and the rest in stainless steel. They are all polished and polished to rough-turn give a seductive and full look. The lugs are slightly curved, making the watch more conformable to swiss watches replica the wearer's wrist and ergonomically set.
àðèéñ èëðåìåâéåú (2002) áò"î
ùã' àáà àáï 1, äøöìéä ôéúåç. èì': 09-9566095 ô÷ñ: 09-9564921