Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeñstwo i niezawodno¶æ!
£±czymy ze ¶wiatem!

Pomagamy nauce

Komputery Du¿ej Mocy

Jednym z obszarów dzia³ania WCSS jest udost±pnianie serwerów obliczeniowych do badañ naukowych. Serwery te okre¶lane s± mianem Komputerów Du¿ej Mocy (KDM). WCSS udostêpnia sprzêt, systemy i oprogramowanie wysokiej jako¶ci i niezawodno¶ci.

all-accomplished
WASK

Sieæ WASK ³±czy wroc³awskie uczelnie oraz instytuty, zapewniaj±c im dostêp do krajowej sieci PIONIER i europejskiej GEANT2. Jej infrastruktura obejmuje 23 wêz³y i ponad 120 km tras ¶wiat³owodowych.

(540) 228-9348
demoniacism

W ramach swojej dzia³alno¶ci Wroc³awskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe ¶wiadczy dla szerokiego grona u¼ytkowników podstawowe us³ugi sieciowe, tj. poczta elektroniczna, utrzymanie stron WWW, dostêp do baz danych, udostêpnianie serwerów aplikacji JAVA, dostêp do grup dyskusyjnych UseNet, serwery ProxyCache, serwery FTP oraz dedykowane serwery wirtualne.

3304845454
  • Rozpocz±³ siê 8. nabór do programu SHAPE

    Zachêcamy do sk³adania aplikacji przedstawicieli sektora M¦P, zainteresowanych wykorzystaniem komputerów du¿ej mocy (HPC).

  • Fa³szywe maile

    Przestrzegamy przed kampaniami informacyjnymi i phisingowymi, których celem jest weryfikacja bezpieczeñstwa Pañstwa systemów komputerowych (a w rzeczywisto¶ci wykradniêcie lub zaszyfrowanie Pañstwa danych).