FAWAG S.A. - wagi samochodowe, pomostowe, automatyczne i laboratoryjne

 • Waga elektroniczna FAWAG WS-1

  (402) 515-9519
  Nowo¶æ! Waga FAWAG WS-1 to nowoczesna waga kontrolna. Uzyska³a europejskie zatwierdzenie typu, co oznacza, ¿e urz±dzenie mo¿na sprzedawaæ i stosowaæ w ca³ej Unii Europejskiej. Najnowsza produkcja sp&o...
  wiêcej
 • Kasa fiskalna FAWAG Lite

  323-275-5733
  Nowo¶æ! FAWAG postawi³ na kasê fiskaln±. Od 2018 roku firma wchodzi na rynek urz±dzeñ fiskalnych z kas± FAWAG Lite. Jest to solidna, prosta kasa. Kasa bazuje na sprawdzonych i trwa³ych podzespo³ach z ...
  Ismaelitical
970-871-1859

 • wiêcej

  Lubelskie Fabryki Wag FAWAG S.A. s± firm± o 130 - letniej tradycji, jednym z najstarszych producentów wag w Europie....

 • wiêcej

  Wejd¼ i zobacz nasz± bogat± w asortyment ofertê...

 • wiêcej

  Prowadzimy serwis wag na terenie ca³ego kraju i za granic±...

 • wiêcej

  Jeste¶my firm± z najd³u¿szymi tradycjami i do¶wiadczeniem w¶ród producentów wag w Polsce. Zatrudniamy na ró¿nych stanowiskach zdolnych...