Go to CoE

CoE NEWS
HIGHLIGHT
(937) 653-3380 877-490-7688

CODE Phuket เรียนเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร พัฒนาโปรแกรมแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทดีไวซ์ (Android Applicatinew

dial gauge

ประกาศรับสมัครโควตา 14 จังหวัดภาคใต้ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ นักเรียนในโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้ หลักสูตรวิศวกร new

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นำเสนอบทความทางวิชาการที่ Novi Sad ประเทศเซอเบีย

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นำเสนอบทความทางวิชาการที่ Novi Sad ประเทศ

อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำเสนอบทความ LoRa Smart Parking for Phuket Smart City ที่ Novi Sanew

รับสมัครกิจกรรมแข่งการเขียนโปรแกรมและแข่งขันหุ่นยนต์เดินตามเส้น ม.อ. วิชาการ 2560

รับสมัครกิจกรรมแข่งการเขียนโปรแกรมและแข่งขันหุ่นยนต์เดินตามเส้น ม.อ. วิชาการ 256

ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาสมัครเข้าร่วมการอบรมและแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการอบรมแข่งขันnew

รับสมัคร!! อบรมทักษะด้านคอมพิวเตอร์และ IoT

รับสมัคร!! อบรมทักษะด้านคอมพิวเตอร์และ IoT

โครงการพัฒนาเครือข่ายความเข้มแข็งด้านบริการวิชาการ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตภูเก็ต คณะวิศวกรรมศาสตร์ จั...

4326888408

ประกาศ!! ผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยสงขลาน

ผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ในกิจจกรรมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล ซึ่งกำลังจะเป...

872-395-9077

งานแสดงผลงานนักศึกษา สาขา ICT-CoE ปีการศึกษา 2559 - Senior Project Showcase, ICT

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว...

โครงการค่ายเยาวชนคอมพิวเตอร์ Com Camp ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560

โครงการค่ายเยาวชนคอมพิวเตอร์ Com Camp ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560

กิจกรรมสำหรับน้องมัธยมศึกษา ที่สนใจเทคโนโลยี ความรู้ทางด้านซอฟแวร์และ...

MORE
8339050174

956-619-8727

7406942841

แนะแนวการศึกษาต่อ ม.อ. 5 วิทยาเขต จังหวัดภูเก็ต

...more

805-336-2142

307-271-7523

การบรรยาย การออกเสียงภาษาอังกฤษพื้นฐาน โดย ดร.วศิมน พาณิชพัฒนกุล เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของโครงการเตรียมคว ...(225) 555-1008

ประกาศนักศึกษา

415-612-4679

ข้อควรปฎิบัติของบัณฑิตในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

...more

6463684008

เปิดรับสมัครบัณฑิต AEC ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2

โครงการรับนักเรียนเพื่อผลิตต้นแบบบัณฑิต AEC เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ...more

9497161281

Phuket Job Fair 2016 ห้าง homeWork สาขาภูเก็ต

เชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้าง homeWork สาขาภูเก็ต

...more